Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy

PACER a Deloitte business hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen. PACER a Deloitte business houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens
Als je tijdens je bezoek aan de website van PACER een (contact)formulier invult, solliciteert of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening verzamelen wij jouw persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan je naam en adresgegevens en informatie die op je CV staat als je deze via de website verstuurt.

 

Indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk bij PACER a Deloitte business, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens via social media vergaren. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om bij ons te solliciteren of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Als je geen interesse hebt, dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens om niet door ons benaderd te worden.

 

Daarnaast werkt de website van PACER met cookies. Dit doen wij om de website continu te kunnen verbeteren, zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke pagina’s het meest bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op onze website terecht komen. Om dit in kaart te kunnen brengen, werken wij met het programma Google Analytics. Echter, om jouw privacy te waarborgen, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en het programma privacyvriendelijk ingesteld. Hierdoor worden jouw gegevens geanonimiseerd in Google Analytics. Bovendien maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytics-cookies.

 

PACER a Deloitte business doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn alle medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien geldt voor alle personen die namens PACER a Deloitte business van jouw gegevens kennis kunnen nemen een geheimhoudingsplicht.

 

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die jij achterlaat op deze website worden voor verschillende doelstellingen gebruikt:

 

  • Werving en selectie van personeel;
  • Communicatie over de sollicitatieprocedure;
  • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten;
  • Om je te benaderen met nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze producten en diensten;
  • Om onze website te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden
PACER a Deloitte business geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder jouw toestemming. Waar nodig hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met diverse partijen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn
PACER a Deloitte business bewaart jouw persoonlijke gegevens gedurende de periode dat je gezien wordt als een sollicitant, lobbycontact en/of een geïnteresseerde. Als je bij PACER a Deloitte business hebt gesolliciteerd, worden je persoonsgegevens tot vier weken na sluiting van de vacature bewaard, tenzij je hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in mogelijkheden in de toekomst. PACER a Deloitte business bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die PACER a Deloitte business van jou heeft ontvangen en geregistreerd. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je daarbij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens:
PACER a Deloitte business
Orteliuslaan 982
3528 BD Utrecht
06 171 472 87
info@pacer.nl